Priėmimo tvarka

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>

PRAŠYMŲ FORMOS

 

 

Mokiniai į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-671 ,,Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Priėmimo tvarkos aprašas) bei Asmenų priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarka.

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo (5-10 klasės) bei vidurinio ugdymo (11-12 klasės) programas kartu su Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais. 

 

Numatomas klasių komplektų ir mokinių skaičius 2017-2018 m.m.:

Klasės

Priešm. ugdymo grupė

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 gimn. kl.

2 gimn. kl.

3 gimn. kl.

4 gimn. kl.

Komplektų skaičius

2

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Laisvų vietų skaičius 2017-2018 m.m. (2017-09-01) :

Klasės

Priešm. ugdymo grupė

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1 gimn. kl.

2 gimn. kl.

3 gimn. kl.

4 gimn. kl.

Laisvų vietų sk.

0

8

8

5

6

0

8

5

6

7

5

5

4

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupes, kitas bendrojo ugdymo klases bus registruojami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13 val.

 Prašymai dėl priėmimo mokytis priimami darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. gimnazijos raštinėje.

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

  • prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų), nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

  • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;

  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;

  • 2 dokumentines foto nuotraukas;

  • kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus. 

  • Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažyma apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją vietą arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme ), kad gimnazijos administracija informacija apie deklaruota gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų.

 

Asmenys, šioje gimnazijoje baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, pateikia tik prašymą.

Mokinių priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją komisija vadovaujasi MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ  KOMISIJOS DARBO REGLAMENTUKomisija peržiūri pageidaujančių mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje mokinių prašymus, patikrina pateiktus dokumentus, esant didesniam pageidaujančių mokytis skaičiui, vykdo atranką, pagal mokinių pasiekimų įvertinimus. 

Vadovaujantis statistine apskaitos forma Nr. 027-1/a „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-05-16 įsakymu Nr.V-951, raginame nepamiršti vasaros atostogų metu apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją pristatyti pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

1-4 klasių mokinių tėveliams, kurie pageidauja, kad viena kūno kultūros pamoka būtų organizuojama baseine, rekomenduojame lankantis pas šeimos gydytoją nepamiršti paprašyti įrašo pažymoje, kad vaikas gali lankyti baseiną. 

Rekomenduojame pasidaryti keletą sveikatos pažymėjimų kopijų (jos bus reikalingos lankant neformaliojo ugdymo užsiėmimus mieste). Gimnazijai pateikiamas dokumento originalas. 

Mokinio priėmimas mokytis bus įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Mokymo sutartys bus sudaromos tik pateikus visus reikiamus dokumentus ir visiškai sukomplektavus klases. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ar mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

 

<<< NAUJAI PRIIMAMI MOKINIAI 2017-2018 M. M. >>>

Informacija atnaujinta: 2017-09-11