linija1

logo

 

Projekto „Literatūrinis Kaunas ir kauniečiai“      planas

 

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti mokinių susidomėjimą gimtuoju miestu, jo žymiaisiais žmonėmis;
 • Gilinti jau turimas moksleivių žinias apie rašytojų gyvenimą bei kūrybą ir skatinti įgyti  naujų;
 • Mokyti  rinkti ir analizuoti įvairių žanrų kūrinius apie Kauną;
 • Mokyti kaupti duomenis, kurti  pateiktis ir pristatyti projektą, naudojant informacines technologijas;
 • Skatinti mokinius lankytis literatūros muziejuose, mieste organizuojamuose renginiuose;
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, aktyvumą;
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, parengti ir pristatyti darbus, laikantis viešosios kalbos reikalavimų.

 

DALYVIAI :11-12 kl. mokiniai.

DARBO TRUKMĖ : 2013– 2014 m. m.

DARBO METODAI : ekskursijos; lankymasis renginiuose, paskaitose; interviu; anketos; darbas grupėse; savarankiški kūrybiniai darbai; individualus darbas -  informacijos paieška internete, kt. šaltiniuose; pateikčių, kitų darbų  rengimas kompiuteriu; aplankų sudarymas, stendų apiforminimas.

LAUKIAMAS REZULTATAS:

Tikimasi, kad mokiniai aktyviai įsijungs į projekto veiklą, plės savo literatūrinį akiratį, lankydamiesi miesto kultūriniuose renginiuose, įgis daugiau žinių apie rašytojus rinkdami, sistemindami informaciją bei išmoks  pagal reikalavimus rengti pateiktis. Bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, išradingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas. Naudodamiesi IT, elektroniniu paštu mokiniai patobulins savo virtualios kalbos etiketą, gilins rašybos ir skyrybos įgūdžius, tobulins kalbos ir stiliaus kultūrą, geriau pasirengs egzaminams. Manome, kad projektas bus naudingas ir todėl, kad jo dalyviai surinks nemažai medžiagos, parengs pateiktis apie rašytojų, palikusių pėdsakus Kaune, gyvenimą ir kūrybą. Šią medžiagą bus galima panaudoti literatūros pamokose, paįvairinant mokymą.

DARBO EIGA :

1 etapas – mokykloje:

 • Darbo grupių sudarymas ir veiklos pasiskirstymas;
 • Informacijos radimo būdų aptarimas, konsultacijos su informatikos mokytoja;
 • Darbas su informacijos šaltiniais;
 • Tekstų ir vaizdinės medžiagos atranka;
 •  

II etapas – mieste bei mokinių namuose:

 • Lankymasis literatūros muziejuose;
 • Dalyvavimas literatūriniuose renginiuose;
 • Dalyvavimas paskaitose;
 • Lankymasis Petrašiūnų kapinėse;
 • Anketinė apklausa „ Ką apie literatūrinį Kauną žino kauniečiai?“
 • Medžiagos atrinkimas ir rengimas pristatymui;
 • ”Juodraštiniai” variantai elektroniniu paštu siunčiami mokytojoms;
 • Pateikčių ruošimas.

 

III etapas – mokykloje :

 • Mokytojų konsultacijos, sukauptos medžiagos sisteminimas;
 • Parengti stendus: “Literatūros muziejai Kaune“, „Rašytojai, palikę pėdsakus Kaune“; „Vietos, menančios rašytojus“;
 • Sudaryti žemėlapį „Literatūrinis Kaunas“;
 • Statistinių duomenų apie literatūrinius renginius mieste bei anketinių duomenų analizė ir apibendrinimas;
 • Pateikčių „Poetinė Kauno mozaika“, „Ką ošia Petrašiūnų pušys...“, apie rašytojus, gyvenusius ir kūrusius Kaune, rengimas;
 • Konferencija – projekto pristatymas mokyklos bendruomenei.

 

Projekto vykdymas ir vertinimas

Mokykloje darbas vyko informacinių technologijų kabinete, skaitykloje, lietuvių kalbos kabinete. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę dirbti prie kompiuterio vienas. Esant būtinybei, kai reikėjo priimti bendrą sprendimą, pasikonsultuoti, drauge galėjo dirbti grupelė mokinių. Mokytojos matė, kas vyksta klasėje, galėjo konsultuoti, padėti. 

 

Mokytojų vertinimas/refleksija

 

Manome, kad projektas pavyko ir buvo naudingas. Darbas vyko gana sklandžiai, be ypatingų trukdymų. Jis buvo atliktas laiku ir kokybiškai. Esame patenkintos mokinių iniciatyviu darbu, kruopštumu, suaktyvėjusiu domėjimusi literatūra ir IKT.

 

Moksleiviai aktyviai įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą: lankėsi paskaitose, literatūriniuose renginiuose, nuvyko į rašytojų amžino poilsio vietą, taigi ne tik rinko medžiagą, bet ir rašė atsiliepimus apie renginius, fotografavo, organizavo anketinę apklausą, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Mokiniai išmoko ne tik  rinkti ir sisteminti (išsirinkti svarbiausią) informaciją, bet ir  pagal reikalavimus parengti pateiktis. Darbo grupės matė kitų darbus, todėl stengėsi neatsilikti, kuo įdomiau, išraiškingiau parengti skaidres. Tai skatino mokinių kūrybiškumą, išradingumą.  Pastebėjome, kad pakilo mokinių mokymosi motyvacija – jie  ėmė labiau domėtis rašytojais, jų kūryba, darbais, mokiniams buvo žymiai įdomiau mokytis literatūros prie kompiuterių, naudojantis IKT. Naudodamiesi elektroniniu paštu jie tobulino savo virtualios kalbos etiketą, gilino rašybos ir skyrybos įgūdžius, tobulino kalbos ir stiliaus kultūrą.

 

Projektas naudingas ir todėl, kad jo dalyviai surinko daug medžiagos ir parengė žemėlapį „Literatūrinis Kaunas“, sudarė aplankus “Rašytojus menančios vietos“, „Literatūriniai muziejai Kaune“, apibendrino statistinius duomenis apie literatūrinius renginius Kaune, rinko, aptarė apklausos „Ką apie literatūrinį Kauną žino kauniečiai“ duomenis, visa tai pristatė mokyklos bendruomenei. Moksleiviai parengė pateiktis apie rašytojų, palikusių pėdsakus Kaune, gyvenimą ir kūrybą ( S. Nėries, Maironio, Vaižganto, B. Sruogos, B. Brazdžionio, R. Mikutavičiaus, J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės gyvenimas ir kūryba); taip pat sudarytos skaidrės: „Ką ošia Petrašiūnų panteono pušys...“, „Literatūros muziejai Kaune“, „Poetinė Kauno mozaika“. Šią medžiagą bus galima panaudoti literatūros pamokose, paįvairinant mokymą(si).

 

Vida Dabrišienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Rozvita Brazaitienė, informatikos mokytoja metodininkė

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5