linija1

1

Lietuvių kalbos projekto  ”Žemės ateitį kuriame visi”
 pristatymas

 

Tikslai ir uždaviniai:

  • ugdyti mokinių komunikacines, pažintines ir asmenines kompetencijas;
  • ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.
  • ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, aktyvumą, mokyti parengti ir pristatyti darbus, laikantis viešosios kalbos reikalavimų.

Projekto dalyviai – 12 klasių mokiniai.

Projekto vykdymo  laikas – 2014 m. spalio- gruodžio mėn. 

Projekto vykdymo vieta – lietuvių kalbos kabinetas, informacinis centras, kitos mokyklos erdvės, Kauno  medicinos ir farmacijos muziejus.

Darbo metodai: darbas grupėse; savarankiški kūrybiniai darbai, individualus darbas -  informacijos paieška internete, kt. šaltiniuose; pateikčių, kitų darbų  rengimas kompiuteriu; aplankų sudarymas;

Edukacinė programa  Kauno  medicinos ir farmacijos muziejuje; lankymasis paskaitose.

Projekto vykdymas ir vertinimas

 

Mokykloje darbas vyko lietuvių kalbos kabinete, skaitykloje. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę dirbti prie kompiuterio vienas. Esant būtinybei, kai reikėjo priimti bendrą sprendimą,

pasikonsultuoti, drauge galėjo dirbti grupelė mokinių. Mokytoja galėjo konsultuoti, padėti.

Projekto veiklos vertinimas/refleksija

Manau, kad projektas pavyko ir buvo naudingas. Darbas vyko gana sklandžiai, jis buvo atliktas laiku ir kokybiškai. Esu patenkinta mokinių iniciatyviu darbu, kruopštumu, suaktyvėjusiu domėjimusi ekologijos ir aplinkos technologijų temomis, patobulėjusiais kalbos raštingumo įgūdžiais.

Mokiniai aktyviai įsijungė į projekto veiklą: rinko ir sistemino informaciją bei pagal reikalavimus parengė pateiktis, atsiliepimus apie apsilankymą Kauno  medicinos ir farmacijos muziejuje, parengė ir skaitė pranešimus Kauno aplinkotyros centro organizuotoje konferencijoje, skaitė ir analizavo straipsnius apie mus supančią aplinką ir ekologiją, literatūros kūrinius ir diskutavo tema  “Lietuviškojo archetipo dramatiškas griuvimas žmogui susidūrus su istorijos, civilizacijos, technologinio pasaulio proveržiu”, sukūrė ekologinį Dekalogą.

Darbo grupės matė kitų darbus, todėl stengėsi neatsilikti, kuo įdomiau, išraiškingiau parengti savus pristatymus. Tai skatino mokinių kūrybiškumą, išradingumą. Pakilo mokinių mokymosi motyvacija – jie  ėmė labiau domėtis sveikos gyvensenos, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo, aplinkos ir oro taršos prevencijos, poveikio aplinkai vertinimo, tvarios gamtos apsaugos, vandens ir maisto kokybės gerinimo, biodegalų, transporto, atsinaujinančių energijos šaltinių ir aplinkos technologijų,  darnaus vystymosi ir gamtinių išteklių panaudojimo, ekoverslo, ekokultūros, ekologinės etikos temomis.

Buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas, išradingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas. Naudodamiesi IT, elektroniniu paštu, mokiniai patobulino savo virtualios kalbos etiketą, gilino rašybos ir skyrybos įgūdžius, tobulino kalbos ir stiliaus kultūrą. Projektas  naudingas ir todėl, kad jo dalyviai surinko nemažai medžiagos, parengė pateiktis: „Ekologija ir kalbos kultūra“, „Rūpestis dėl žodžio ateities“, „Žmogaus ekologija“, „Aplinkosauga“, „Išsaugokime Žemę sau ir ateinančioms kartoms“, „Žemės likimas mūsų rankose“, „Saugokime Žemės turtus“, „Išsaugosim gamtą- išsaugosim save“, „Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus“. Ši medžiaga yra lietuvių kalbos kabinete (216), ją  bus galima panaudoti literatūros ir kitose pamokose, paįvairinant mokymą(si).

                      Vida Dabrišienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 2                                                                                                                         1 priedas

 

 

 

EKOLOGINIS DEKALOGAS

 

 

 

 

GAMTA NIEKADOS MŪSŲ NEAPGAUDINĖJA , TIK MES PATYS NUOLAT  APSIGAUNAME.

 

Ž. Ž. RUSO

 

 

 

Pritardami šiai minčiai, tariame : Dievas sutvėrė Dangų ir Žemę. Duodamas tau, žmogau, gyvybę, suteikė laisvę, atsakomybę ir ribotų žemės turtų rezervus, tad:

 

 

 

1.  būk globėjas orui, vandeniui, žemei ir visiems gyviams,  lyg jie būtų tavo broliai ir seserys;

 

2.  pasvarstyk: žmonija gali kurti ir naudoti įvairias technologijas, bet gyvybės, kartą sunaikintos,

 

    atkurti nebegalima;

 

3.  pagalvok, kaip pereiti prie mažiau teršiančios ekonomikos, švaresnių technologijų;

 

4.  neteršk tave supančios aplinkos, puoselėk ją;

 

5.  netoleruok visokių chemikalų , kurie nepataisomai naikina gyvenimo pamatus;

 

6.  pasistenk veikti taip, kad žmonija išvengtų gresiančių katastrofų;

 

7.  suvok, kokia svarbi yra fizinė ir dvasinė žmogaus sveikata;

 

8.  neapvok ateities, kovok dėl  ilgesnio  gyvenimo galimybės;

 

9.  ugdyk savidiscipliną  net ir mažuose savo gyvenimo dalykuose;

 

10.  rask šeštadienį arba sekmadienį laiko tiesiog pabūti gamtoje, jos neišnaudodamas.

 

 

 

                                                               Šv. Pranciškaus mokyklos dvyliktokai