PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS VADOVO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI,

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) reglamentuoja gimnazijos vadovo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas, principus, planavimą, vertinimą ir kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimą.
 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m .kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-889.

 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

 1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos direktoriaus pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.
 2. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai:

5.1. tenkinti direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

5.2. skatinti, kad direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;

5.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą;

5.4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.

 1. Kvalifikacijos tobulinimo principai:

6.1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas, pagalbos vaikui specialistas turi teisę kelti savo kvalifikaciją kvalifikacijos renginiuose.

6.2. Tęstinumas. Kvalifikacijos tobulinimas – nenutrūkstamas procesas.

6.3. Sistemingumas. Kvalifikacijos tobulinimas yra sistemingas – direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai sistemingai tobulina kvalifikaciją renginiuose.

6.4. Pasirenkamumas. Kvalifikacijos renginiai pasirenkami laisvai, derinant juos su mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano tikslais ir uždaviniais.

6.5. Suinteresuotumas. Dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidžia siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atestuojantis. Gimnazijos administracija ir metodinės grupės atsižvelgia į mokytojo ar pagalbos vaikui specialisto kvalifikacijos tobulinimą, vertina jo darbus, metinės veiklos rezultatus.

 

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI, FORMOS IR ORGANIZAVIMAS

 

 1. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu.
 2. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė išvyka ir kt.
 3. Gimnazija:

9.1. nusistato kvalifikacijos tobulinimo tvarką;

9.2. tiria gimnazijos pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

9.3. derina kvalifikacijos tobulinimą su gimnazijos keliamais ugdymo tikslais;

9.4. rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo planus;

9.5. praktiškai taiko kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus;

9.6. pagal galimybes vykdo gerosios patirties sklaidą mokykloje, mieste, respublikoje;,

9.7. analizuoja kaip pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas pritaiko savo praktinei veiklai ir mokinių ugdymo kokybei gerinti;

9.8. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia joms siūlymų ir pageidavimų dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo;

9.9. užtikrina kvalifikacijos tobulinimo lėšų  racionalų panaudojimą;

9.10.  vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą.

 1. Gimnazijos vadovas, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai:

11.1. renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką, derina savo kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą su gimnazijos tikslais, poreikiais, vadovų rekomendacijomis ir mokykloje sudarytais kvalifikacijos tobulinimo planais;

11.2. naudojasi mokinio krepšelio, steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. gali teikti siūlymų apie kvalifikacijos tobulinimo kryptis, tematiką, būdus;

11.4. atsiskaito už savo kvalifikacijos tobulinimą pagal gimnazijoje nustatytą tvarką.

 

 IV.KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAVIMAS IR VERTINIMAS

 1. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į kvalifikacijos tobulinimo planą, darbuotojų prašymus, sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykinę kvalifikaciją.

13.Kvalifikacijos tobulinimas  planuojamas ir vykdomas dviem kryptimis:

13.1. bendras kvalifikacijos tobulinimas siejamas su gimnazijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimu;

13.2. individualus kvalifikacijos tobulinimas  siejamas su dalyko specifika, savišvieta.

 1. Kvalifikacijos tobulinimui direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai skiria ne mažiau kaip 5 dienas per metus.    
 2. Specializuotų renginių ir akademinių formų kvalifikacijos tobulinimas patvirtinamas dokumentais (pažymėjimais, diplomais, sertifikatais), kitų formų kvalifikacijos tobulinimas patvirtinamas mokyklos direktoriaus pažyma vadovaujantis metodinių darbo grupių pirmininkų deklaracijomis.

 

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  TVARKA

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas, pagalbos vaikui specialistas ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas kreipiasi į mokyklos direktorę pateikdamas raštišką prašymą ir dokumentą, įrodantį apie vystantį kvalifikacijos renginį (nuostatus, programą, kvietimą ar pan.), jo vietą, laiką, trukmę, finansavimą. Jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas ir vyksta ne darbo metu (ne pamokų metu), suderinimas raštu nebūtinas. Mokinių atostogų metu prašymą pateikti būtina.
 2. Bendradarbiaujant su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, gimnazijoje numatomi rengti  1-2  seminarai, aktualūs daugumai mokytojų.
 3. Į tos pačios programos seminarą, konferenciją gali vykti 1-2 mokytojai (į komandinį – mokytojų komanda ar jos atstovai). Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo seminarų, konferencijų ir kt., atsiskaito metodinėje grupėje, gimnazijos kolektyvui pageidaujant, metodinėje taryboje arba artimiausiame mokytojų tarybos posėdyje, metodinėje konferencijoje, vykdo gerosios patirties sklaidą.
 4. Gimnazijos direktorė, pavaduotojos ugdymui gali rekomenduoti ar pasiūlyti mokytojui ar komandai vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su gimnazijos veikla ar strateginiais tikslais.
 5. Grįžę iš kvalifikacijos renginio pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai pateikia kvalifikacijos pažymėjimą atsakingam už kvalifikacijos tobulinimo organizavimą ir apskaitą asmeniui.
 6.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui prioritetai nustatomi tokia tvarka:

21.1. Kvalifikacijos kėlimo renginiai, kurie susiję su mokyklos veiklos prioritetais (numatyti strateginiame plane, metų veiklos plane).

21.2. Atsižvelgiama, kiek dienų per metus dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (5 d. per metus).

21.3. Tobulinant kvalifikaciją nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

21.4. Tobulinant kvalifikaciją ne darbo metu.

21.5. Atsižvelgiama į metodinės grupės rekomendacijas.

 

VI. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 1. Vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, soc. pedagogo, logopedo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:

22.1. iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų. Pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 15 d. Nr. ĮSAK-41 šios lėšos skiriamos nenutrūkstamam ugdymo procesui laiduoti, t.y. išvykusių pedagogų pavadavimui, jei kvalifikacijos tobulinimas vykdomas per pamokas. Jei organizuojamas kvalifikacijos tobulinimas ne pamokų metu, lėšos naudojamos atvykusių lektorių išlaidoms apmokėti, mokytojų ir gimnazijos vadovų atestacijos ekspertams samdyti, vykstančių į kvalifikacijos tobulinimo kursus vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų komandiruotės išlaidoms  dengti;

22.2. darbuotojų asmeninėmis lėšomis;

22.3. kitų šaltinių lėšomis.

 1. Kvalifikacijai skirtos lėšos naudojamos seminarams pagal Bendrąjį planą bei pagal individualius mokytojų planus (respublikiniai, apskrities ir rajoniniai seminarai) finansuoti.
 2. 24. Mokytojams mokama už 5 seminarų dienas per mokslo metus (arba 25 seminarų dienų per 5-erius metus). Bendrieji seminarai įskaičiuojami. Esant pakankamai lėšų, metodinei tarybai pritarus, šis skaičius gali būti padidintas. Trūkstant lėšų – kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas iš dalies, pinigus skirstant proporcingai mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičiui.
 3. Apie vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijai skirtas lėšas kalendorinių metų pradžioje gimnazijos direktorius informuoja metodinę tarybą, Gimnazijos tarybą;
 4. Kvalifikacijai skirtų lėšų naudojimo klausimą sprendžia Metodinė taryba, gavusi pasiūlymus iš metodinių grupių. Ji nustato proporcijas, kiek lėšų bus skirta bendriems seminarams, o kiek – pedagogų pasirinktiems. 
 5. Skirstant lėšas atsižvelgiama į seminaro svarbą, kokybę bei jo reikalingumą mokyklos ir mokytojo  siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo sritims.
 6. Už kvalifikacijai skirtų lėšų panaudojimą direktorė kasmet atsiskaito gimnazijos taryboje.

 

 VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo renginių 6 akademinių valandų trukmė.
 2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus.
 3. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai saugomi asmens bylose ir asmeniniuose „Kvalifikacijos portfeliuose.

______________